Kategorier
نامه های ناخوانا

شرح مختصر بر رمان خشم عصبی

رمان نویس آمریکایی فلیپ روث در رمان خشم عصبی که آخر عمرش به چاپ رسیده است واقع سال های 1950 و جنگ دو کره نقل و بازتاب می دهد.م مارکوس دانش جوی نوزده ساله کالج وینزبورگ در ایالت اوهایو است. مارکوس در چند ماه ابتدایی ترم چند بار خانه اش عوض می کند. مدیر کالج […]

شرح مختصر بر رمان خشم عصبی

من یک شورشی هستم

جنبش زن زندگی آزادی و شورش علیه جمهوری اسلامی و حکومت تئوکراتیک نظام و قدرت جهل و استبداد دینی را به تکاپو انداخته است . اعدام فرزندان انقلابی در ایران و حضور میلیونی مردم در کف خیابان 25 هزار اسیر معترض به نظم دینی و سرکوب دگراندیشان این سو ظن در شبکه های جهانی مذهبی راه انداخته است تا راست افراطی در اروپا با بهره برداری از شورش مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری دمکراسی پایدار دست به کار انحراف در مسیر انقلاب 1400 ایران ایجاد کند حمله به اندیشه های چپ از طرف راست ترین جناح های مذهبی در قدرت سیاسی از جمله اهداف شبانه روزی نیروهای امپریالیسم نژادی ،مذهبی ملی علیه سوسیالیسم دمکراسی و شورش علیه نظم ناعادلانه تهاد های دولتی بخرد و یا در بدترین وضعیت ممکن جنبش اجتماعی و دمکراسی طلبانه را به اتهام واهی چپ روي و ببمار های کودکانه و انگشت اتهام نشان دادن سوی این و یا آن جنبش مبارز و حق طلبانه علیه دیکتاتوری دینی و حزبی که در سیاست شفاف در کف خیابان به نمایش گذاشته شده است از جمله شگرد های جنبس های راست ملی و ناسیونالیسم کور است که در سرمایه لانه کرده است

Kategorier
نامه های ناخوانا

مارکسیسم و اسلام

مارکسیم ستیزی بر بستر فاکت های سیاسی و تاریخی نقش بازدارنده تحولات سیاسی و دمکراتیک در جوامع تحت سلطه با ابزار ضد امپریالیستی و در نسخه های مذهبی و سیاسی ایفا کرده است و به گواه اسناد تاریخی جانب ستمگران و فاشیست ها ی مذهبی گرفته است و جهل دین و مذهب نقش مخربی در […]

مارکسیسم و اسلام

لنینیسم در برابر فمنیسم

استبداد پروری و ترویج خشونت سیاسی برای اقتدارگرایی اندیشه هایی است که در ذات نوشته های لنین بفور یافت می شود. تمرکز گرایی و نخبه گرایی ساختار شورائی که لنین در برابر دمکراسی و سوسیالیسم دموکراتیک مطرح کرد، هیچ بوئی از احترام به حقوق اقلیت های اجتماعی در نوشته هایش دیده نمی شود و با توسل به افتراء و کیش پرستی که ذأتا ریشه در شخصیت مستبد دارد و با در اختیار قرار گرفتن ابزارهای دستگاه دولتی از سرکوب دگراندیشان ابائی نداشت و همه سرکوب های درون حزبی که توسط لنین و بعد از وی در حزب کمونیست شوروی متداول و فرموله ریزی شد و با انگ های مرتد و دشمن طبقه کارگر را جیره خوار سرمایه و جنبش فمنیست ها نیز از تیررس لنین در امان نمانده بود. بی اعتنایی به جنبش زنان در انقلاب روسیه و ترویج مردسالاری حزبی و مسکوت گذاشتن فمنیسم در مباحث لنین و لنینیست ها تقه ای به ذهن سیاسی سوسیال دمکراسی می‌زند که چرا زن سوسیال دمکرات ، شخصأ دست به ترور لنین می زند و او را در هنگام خروج از جلسه با کارگران و در هنگام سوار شدن ماشینش ترور کرد

کارگری

Kategorier
نامه های ناخوانا

Kategorier
نامه های ناخوانا
Kategorier
نامه های ناخوانا

Ryssland och invasion — پیک — پیک

Bollshowisterna kunden inte stoppa nationalisterna i Ryssland och bröts demokratiska ordning och Ryske armen stred vidare mot svarta havet och kränkte även Finland och Sveriges tretorium och det väckte stark reaktion bland svensk försvar och funderingen om att söka medlemskap i Nato så att att skydda sig mer täckande i all form mot krig maskin […] […] […]

Ryssland och invasion — پیک — پیک
Kategorier
نامه های ناخوانا

ولایت فقیه و زبان قاصر اعلم هد هد مشدی

قتل و تقلید و مقلد و فتوا و رساله های غجیب و غریب حقا دزدیده از مستچلات ناس فقر فلسفه اسلامی ایران را از سال های مدنی و گفتمان دمکراسی دور ساخته است و هر انقلابی علیه روحانیت در حکم دیکتاتوری خشن مذهبی و قداره بندان و چماق داران ولایت بسیجی و کم دقتی فقها […]

ولایت فقیه و زبان قاصر اعلم هد هد مشدی
Kategorier
نامه های ناخوانا

Isak (Eshagh Najmeddin) Roman författare — برگه

Ursprungligen publicerad på پیک زمستان : Begrava mina ord men inte min ande Isak (Eshagh Najmeddini) Roman författare — برگه Isak (Eshagh Najmeddin) Roman författare — برگه

Isak (Eshagh Najmeddin) Roman författare — برگه
Kategorier
نامه های ناخوانا

جنگ برای دفاع از انقلاب همان بل بشویی است که عاقبتش سرخوردگی سیاسی و اجتماعی ببار آورده است. گفتگو برای حراست از دمکراسی گر پیروز نیست اما زخمی هم نیست

https://wp.me/pd4f1p-6T

Kategorier
نامه های ناخوانا

برگرفته ها

https://wp.me/pdPdWz-3o

Kategorier
نامه های ناخوانا

جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی