Kategorier
پست ایده

مراحل یک انقلاب

این روزها برای خیلی ها سوال است که چطور یک خیزش منجر به انقلاب میشود. آیا بدون مبارزه مسلحانه پیروزی یک انقلاب، آن هم مقابل رژیمی مثل جمهوری اسلامی امکان پذیر است؟ کلارنس کرین برینتون، تاریخشناس آمریکایی در کتاب خود بنام «کالبدشکافی چهار انقلاب» چهار انقلاب بزرگ قرن گذشته را بررسی کرده و برای فهم […]

مراحل یک انقلاب
Kategorier
Gilra

Finns i Sverige

https://bargehe.blog/2022/10/29/finns-i-sverige/

Kategorier
صلح

آیا پرچم کردستان نشانی از جدایی طلبی است؟

از دوستی کُرد درباره پرچم کردستان و ارتباطش با جدایی طلبی پرسیدم. قبل از پرداختن به نظر این دوست، دیدگاه شخصی خودم این است که در هر جای دنیا مردم باید این حق را داشته باشند که در انتخابات آزاد رای بر استقلال و یا ماندن در کشور مرکزی بدهند.خواه کاتالانِ اسپانیا، خواه کِبِکِ کانادا، […]

آیا پرچم کردستان نشانی از جدایی طلبی است؟
Kategorier
پست ایده

Jag är inte Kafka — هنر و ادبیات

Jag är inte Kafka — هنر و ادبیات Jag är inte Kafka — هنر و ادبیات ute på gatan 🔥 flera bilar i Iran 🇮🇷 och 🌉 mellan ⛅ Karima ö 💥 med en 🚛. Krig för självstyre nationalisterna växer varje dag i politik men den skrämmande hot pågick exakt i Kafkas 🌆 Prags mötet […]

Jag är inte Kafka — هنر و ادبیات
Kategorier
پیک

فرارویی جنبش اعتراضی

جنبش دمکراتیک مردم ایران به پیروزی خویش نزدیک شده است اما نباید پارامتر های سیاسی که نظام در حال ریزش و سقوط در پیش گرفته است را نادیده گرفت. تفرقه و نفاق نیروی اسلامی با پاتک های مدافعین ولایت استبدادی جمهوری اسلامی زهری و برای بقا به هر سویی متوسل می شود. شایان ذکر است […]

فرارویی جنبش اعتراضی
Kategorier
نامه های ناخوانا

مارکسیسم و اسلام

مارکسیم ستیزی بر بستر فاکت های سیاسی و تاریخی نقش بازدارنده تحولات سیاسی و دمکراتیک در جوامع تحت سلطه با ابزار ضد امپریالیستی و در نسخه های مذهبی و سیاسی ایفا کرده است و به گواه اسناد تاریخی جانب ستمگران و فاشیست ها ی مذهبی گرفته است و جهل دین و مذهب نقش مخربی در […]

مارکسیسم و اسلام

لنینیسم در برابر فمنیسم

استبداد پروری و ترویج خشونت سیاسی برای اقتدارگرایی اندیشه هایی است که در ذات نوشته های لنین بفور یافت می شود. تمرکز گرایی و نخبه گرایی ساختار شورائی که لنین در برابر دمکراسی و سوسیالیسم دموکراتیک مطرح کرد، هیچ بوئی از احترام به حقوق اقلیت های اجتماعی در نوشته هایش دیده نمی شود و با توسل به افتراء و کیش پرستی که ذأتا ریشه در شخصیت مستبد دارد و با در اختیار قرار گرفتن ابزارهای دستگاه دولتی از سرکوب دگراندیشان ابائی نداشت و همه سرکوب های درون حزبی که توسط لنین و بعد از وی در حزب کمونیست شوروی متداول و فرموله ریزی شد و با انگ های مرتد و دشمن طبقه کارگر را جیره خوار سرمایه و جنبش فمنیست ها نیز از تیررس لنین در امان نمانده بود. بی اعتنایی به جنبش زنان در انقلاب روسیه و ترویج مردسالاری حزبی و مسکوت گذاشتن فمنیسم در مباحث لنین و لنینیست ها تقه ای به ذهن سیاسی سوسیال دمکراسی می‌زند که چرا زن سوسیال دمکرات ، شخصأ دست به ترور لنین می زند و او را در هنگام خروج از جلسه با کارگران و در هنگام سوار شدن ماشینش ترور کرد

کارگری

Kategorier
نامه های ناخوانا

Kategorier
نامه های ناخوانا
Kategorier
صلح

Vetenskap som religiöst slagträ i kampen mot ”förnekarna”

I dagens debatt hörs ofta att man ska ”lita på vetenskapen”, och det håller jag såklart med om. Dock är det sällan just vetenskap i sig dessa debattörer avser, utan oftare en specifik forskare, en specifik rapport, eller bara det som benämns ”vetenskaplig konsensus”. Vetenskap är emellertid ingen av dessa saker. Vetenskap är en metod […]

Vetenskap som religiöst slagträ i kampen mot ”förnekarna”
Kategorier
پست ایده

Jag är inte Kafka — هنر و ادبیات — هنر و ادبیات

https://wp.me/pcYq7F-8F Jag är inte Kafka skrev på persiska och utgav på min egen blogg. Titeln sänder en signal till läsare att kan ha likgiltiga väg att leva men har valt olika genvägar att avsluta sitt lillterära arbete .. Men tiden räckte inte på hand räkning men han skrev ständigt och tog hela hans slöns privats […]

Jag är inte Kafka — هنر و ادبیات — هنر و ادبیات